การประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐ สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา

                       วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๐ สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมาและประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ในโอกาสนี้ ผวจ. ได้กล่าวพบปะ มอบนโยบายสำคัญในการพัฒนาจังหวัดยะลา และนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา

สำนักงานจังหวัดยะลา /ภาพ/เรียบเรียง

การประชุมใหญ่สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาการประชุมใหญ่สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาการประชุมใหญ่สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาการประชุมใหญ่สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา

หมายเหตุ :: มีความประสงค์ต้องการภาพถ่ายติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพย์ ๐๗๓ - ๒๒๐ ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐

 
   
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐