มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์

                       วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ การละศีลอด ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ปลัดจังหวัดยะลา โดยที่ทำการปกครองจังหวัดยะลาจัดขึ้นตามดำริของ ผวจ เพื่อพบปะ อิหม่าม ประจำมัสยิดในพื่นที่จังหวัดยะลา และให้โอกาสนี้ในการมอบอินทผาลัม พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอน และส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม พร้อมทั้งส่งกำลังใจในการถือศีลอดได้อย่างครบถ้วนตามหลักศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พื้นที่อำเภอรามัน จำนวน ๑๓๕ มัสยิด ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธารอำเภอรามัน และเวลา ๑๕.๓๐ น. พื้นที่อำเภอกรงปินัง จำนวน ๓๘ มัสยิด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง

สำนักงานจังหวัดยะลา /ภาพ/เรียบเรียง

มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมแก่อิหม่ามประจำมัสยิดตามกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์

หมายเหตุ :: มีความประสงค์ต้องการภาพถ่ายติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพย์ ๐๗๓ - ๒๒๐ ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐

 
   
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐