ภาพกิจกรรม ปี 2560

       
 
           
 
 

 

18/02/60
17/02/60
11/02/60
11/02/60
10/02/60
10/02/60
10/02/60
08/02/60
08/02/60
08/02/60
07/02/60
07/02/60
02/02/60
02/02/60
01/02/60

 

 
 
   
   
 

 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐ สป.มท. ๗๔๙๔๐