ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
COVID-19
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย | UPDATE : 22 ก.พ. 2564
หน่วยงาน : สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทิรล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | UPDATE : 22 ก.พ. 2564
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา | UPDATE : 28 ม.ค. 2564
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน...(กรอ.ยล.) ครั้งที่ 1/2564 (ดู 56 ครั้ง) ประชุมประเมินสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด กำชับพื้นที่ชายแดน.. (ดู 185 ครั้ง) จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ดู 95 ครั้ง) ผู้ว่าฯยะลา ระดมทุกภาคส่วน เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียน... (ดู 166 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 29 ครั้ง | Update : 25 ก.พ. 2564
ดู 43 ครั้ง | Update : 25 ก.พ. 2564
ดู 19 ครั้ง | Update : 25 ก.พ. 2564
ดู 29 ครั้ง | Update : 25 ก.พ. 2564
ดู 35 ครั้ง | Update : 24 ก.พ. 2564
ดู 35 ครั้ง | Update : 24 ก.พ. 2564
ดู 39 ครั้ง | Update : 24 ก.พ. 2564
ดู 78 ครั้ง | Update : 24 ก.พ. 2564
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร