ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
COVID-19
ประกาศ/คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ดู : 0 ครั้ง 16 เม.ย. 2564 | หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
ดู : 33 ครั้ง 5 เม.ย. 2564 | หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ดู : 96 ครั้ง 19 มี.ค. 2564 | หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามัน
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน...(กรอ.ยล.) ครั้งที่ 1/2564 (ดู 178 ครั้ง) ประชุมประเมินสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด กำชับพื้นที่ชายแดน.. (ดู 569 ครั้ง) จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ดู 200 ครั้ง) ผู้ว่าฯยะลา ระดมทุกภาคส่วน เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียน... (ดู 269 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 27 ครั้ง | Update : 16 เม.ย. 2564
ดู 24 ครั้ง | Update : 16 เม.ย. 2564
ดู 53 ครั้ง | Update : 9 เม.ย. 2564
ดู 55 ครั้ง | Update : 9 เม.ย. 2564
ดู 147 ครั้ง | Update : 9 เม.ย. 2564
ดู 50 ครั้ง | Update : 9 เม.ย. 2564
ดู 110 ครั้ง | Update : 9 เม.ย. 2564
ดู 78 ครั้ง | Update : 8 เม.ย. 2564
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร