Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จังหวัดยะลา แหล่งท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง ผู้บริหารจังหวัด เว็บบอร์ด แผนผังเว็บไซต์
             
ตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา
เฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม
25/07/58
08/07/58
08/07/58
07/07/58
01/07/58
 
 
ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบลำดับการลงทะเบียน "ปั่นเพื่อแม่" Bike For Mom

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1- 1000 รับเสื้อ+เข็มกลัดพระราชทาน และ
                 ลำดับที่ 1001 - 1766 รับเข็มกลัดพระราชทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง www.yala.go.th/bikeformom/ โทร.073-220700 ต่อ74940 หรือสอบถามด้วยตนเองที่ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 3 ชั้น 2

ภาพนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
  การประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท
รายละเอียดคลิก
เชิญชวนเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในห้วงเวลา 26 มิถุนายน-
2 กรกฎาคม 2558
รายงานผลงานรางวัลพระราชทานและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเยาวชนดี สังคมไทยดี ประเทศชาติเจริญ หลักสูตรเต็มรูปแบบ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบ
ประมาณ 2559
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีขององค์กรศาสนา
ประเทศอินโดนิเซีย (Muhammadiyah) สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจำปี 2558
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2558
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในห้วงเวลา 17-23 เมษายน 2558
ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 5 เกียรติยศแห่งคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อตรง (NACC Integrity Awards)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรระดับปฏิบัติการหรือระดับ
ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
การประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการ
ปกครอง
TK park อุทยานแห่งการเรียนรู้ เทศบาลนครยะลา เปิดบริการตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
" โครงการตาสัปปะรด " ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือโทร ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๘๐๐ , ๐ - ๗๓๒๐ - ๓๗๗๐ ตลอด ๒๔ ชม
 
 
ประกาศจังหวัดยะลา
ประกาศจังหวัดยะลา การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประกาศจังหวัดยะลา สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายอาคารคลินิก NCD ณ รพ.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ประกาศเทศบาลนครยะลา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และก่อสร้างทางเท้า คสล. ถนนพิทยนิโรธและบริเวณใกกล้เคียงหรือต่อเนื่อง
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค, ประตู-ป้าย
ชื่อ, รั้วตาข่ายพร้อมรื้อถอนรั้วลวดหนาม-เสารั้ว และประตู ที่ สนง.การไฟฟ้าสาขา
ย่อย อ.สุไหงปาดี จ.นราฯ
กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คสล. บ้านบา
ลูกาลูว๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโล๊ะหะลอ - บ้านลีเซ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลธารโต สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ใช้เป็นคลินิกวัณโรค)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคการทดสอบเสียง ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกาเตาะ
โรงพยาบาลเบตง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข) ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เรื่องแจ้งการสูญหายและการขอออกใบแทนหนังสือ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี (2557-2560)
จังหวัดยะลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสาร
มวลชน และนายช่างไฟฟ้า
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นกัลยาณมิตร ป.ป.ช. ระดับจังหวัด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ
วงเงิน 7,708,260 บาท
 
 
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช
การ พ.ศ. 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยแห่งชาติ
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2558
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการใช้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
การคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปี 2558
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผนงานโครงงานและการใช้จ่าย
งบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน
กรกฎาคม 2558
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
การเตรียมการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมมาธิการพิจารณางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ในคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็น แนวทางการปฏิบัติที่จะผลักดันการดำเนินงาน
ในแต่ละ ด้านของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ให้เกิด
ผลที่เป็นรูปธรรม
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็น การฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาพรณ์เป็น กรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
(ฉบับที่ 2)
การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ และ
บัญชานายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ
งานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
การนำเสนอวีดีทัศน์หรือสื่อนำเสนอ (Powerpoint Presentation) ต่อที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล) ครั้งที่ 5/2558
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
 

Google

http://www.google.co.th
http://www.yala.go.th
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลทั่วไป
 
ผู้บริหารจังหวัดยะลา
 
 
 

ช่องทางแจ้งผุ้ว่าฯ ยะลา แก้ไข
 


 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
 

 
  เกี่ยวกับจังหวัดยะลา
  สภาพทั่วไป
  การปกครอง
  ประเพณีวัฒนธรรม

  การละเล่นพื้นเมือง

  สินค้าพื้นเมือง
  ปฏิทินการท่องเที่ยว
  แหล่งท่องเที่ยว
  สถานที่พัก
  ศาสนา
  ตารางเครื่องบิน
  ตารางรถไฟ
  การเศรษฐกิจ
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยะลา
  Mega Project
  Yala Today Yala Future
  ผังรายการ Mahadthai Channel
 
 

 
ข้อมูลจังหวัดยะลา
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา
 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 แนวทางการปฏิบัติราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 กฎหมายและระเบียบวินัย
 ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการไทย
 ระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
 แผนพัฒนาจังหวัดยะลา
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
   
 
 

จัดซื้อ - จัดจ้างจังหวัดยะลา
 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
ประกาศ/ประกวด/สอบราคา
E - Auction
E - service
Gfmis
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
และคำนวณราคากลาง
ของจังหวัดยะลา
   
 
 

รายงานสภาพน้ำจังหวัดยะลา
 
สภาพน้ำเขื่อนบางลาง
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำ
ปัตตานีประจำเดือน
 
 

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
 
ข่าวสมัครงานทั่วไป
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ยล
สถานการณ์จังหวัดยะลา
 
 

สิทธิประโยชน์กำลังพล
 
การให้บริการเกี่ยวกับเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรียญราช
การชายแดน
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ พ.ส.ร.
ของจังหวัดยะลา
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณตามหนังสือ ยล ๐๐๑๖.๕/๐๘๑๗
แบบฟอร์มเหรียญราชการชายแดน หลังประชุมวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ (ล่าสุด)
ราชกิจจาเหรียญราชการชาย
แดนล่าสุด (28 พ.ย. 2555)
คำสั่งกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดยะลา
 
 

สรุปรายงานการประชุม
 
 
ประชุมคณะรัฐมนตรี
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
ประชุม ศพส.จ.ยะลา
   
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

สำรวจความพึงพอใจ
 
คุณพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัดยะลา หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
= ดูผลโหวต =
 
 

 
 
pocyalapro@gmail.com
 

 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒๐ - ๗๐๐ ต่อ ๗๕๐๔๓ สป.มท. ๗๕๐๔๓