"ยินดีต้อนรับสู่....จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน"    "วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา : ยะลาน่าอยู่ เชิดชูสันติสุข รุกทันอาเซียน"    "แนวทางการปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา : ชาวยะลารักใคร่ปรองดองกัน มุ่งมั่นสันติสุข มีความสุขกับการพัฒนา ปวงประชาปลอดภัย ร่วมใจสู่อาเซียน"
จังหวัดยะลา แหล่งท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง ผู้บริหารจังหวัด เว็บบอร์ด แผนผังเว็บไซต์
                     
ตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา
เฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 
26/05/58
 
   
25/05/58
   
22/05/58
   
21/05/58
   
22/05/58
   
 
   
ประชาสัมพันธ์
 
 
 
ภาพนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2558
 
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในห้วงเวลา 17-23 เมษายน 2558
 
ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 5 เกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อตรง (NACC Integrity Awards)
 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
 
การประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง
 
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
 
การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6
 
แบบเสื้อยืดสีม่วงคอปกประดับตราสัญลักษณ์ โดยกองคลัง สป.มท
 
ร่วมอวยพรให้แก่ข้าราชการระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยส่งบัตรอวยพรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-card)
 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่
ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 
กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ utusan.com.my รายงานอ้าง
สนข. AFP ระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมแจกอาวุธ 2,700 กระบอกให้กับ
อาสาสมัครในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
สำนักงานตำราจแห่งชาติรับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา
 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในสังกัด
 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
เชิญร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ โครงการ
eGovernment Forum 2014
 
TK park อุทยานแห่งการเรียนรู้ เทศบาลนครยะลา เปิดบริการตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
 
" โครงการตาสัปปะรด " ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือโทร ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๘๐๐ , ๐ - ๗๓๒๐ - ๓๗๗๐ ตลอด ๒๔ ชม
 
   
ประกาศจังหวัดยะลา
 
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี (2557-2560)
จังหวัดยะลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน และนายช่างไฟฟ้า
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นกัลยาณมิตร ป.ป.ช. ระดับจังหวัด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ
วงเงิน 7,708,260 บาท
ประกาศใช้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวน)
ศาลจังหวัดเบตงประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลจังหวัดเบตง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนด วัน สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจ
โรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
จังหวัดยะลา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 1 รายการ
จังหวัดยะลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง
จังหวัดยะลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
เทศบาลเมืองตะลุบัน สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 64,680 กล่อง
ประกาศโรงพยาบาลเบตง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
โรงพยาบาลยะลา เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2558 จำนวน 6 รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองเบตง สอบราคาซื้อตู้สุขาสำเร็จรูปเคลื่อนที่แบบไฟเบอร์ พร้อมถังเก็บสิ่งปฏิกูลในตัว
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงงาน
ตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
 
 
 

หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
 
รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 5/2558
การแลกเปลี่ยนข้าราชการหรือบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษาหรือด้านอื่นๆ
--- ดาวโหลดใบสมัครที่นี่--
ผลการพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล) ครั้งที่ 4/2558
ขอทราบผลการดำเนินงานโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 งบลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายใน 31 มีนาคม 2558
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
การขยายระยะเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2558 [สนใจ คลิกลงทะเบียนที่นี้]
รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนของกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 

Google

http://www.google.co.th
http://www.yala.go.th
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
ข้อมูลทั่วไป
 
ผู้บริหารจังหวัดยะลา
 
 
 

ช่องทางแจ้งผุ้ว่าฯ ยะลา แก้ไข
 


 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
 

 
   
 
  เกี่ยวกับจังหวัดยะลา
  สภาพทั่วไป
  การปกครอง
  ประเพณีวัฒนธรรม

  การละเล่นพื้นเมือง

  สินค้าพื้นเมือง
  ปฏิทินการท่องเที่ยว
  แหล่งท่องเที่ยว
  สถานที่พัก
  ศาสนา
  ตารางเครื่องบิน
  ตารางรถไฟ
  การเศรษฐกิจ
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยะลา
  Mega Project
  Yala Today Yala Future
  ผังรายการ Mahadthai Channel
 
 

 
ข้อมูลจังหวัดยะลา
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา
 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 แนวทางการปฏิบัติราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 กฎหมายและระเบียบวินัย
 ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการไทย
 ระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
 แผนพัฒนาจังหวัดยะลา
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
   
 
 

จัดซื้อ - จัดจ้างจังหวัดยะลา
 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
ประกาศ/ประกวด/สอบราคา
E - Auction
E - service
Gfmis
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
และคำนวณราคากลาง
ของจังหวัดยะลา
   
 
 

รายงานสภาพน้ำจังหวัดยะลา
 
สภาพน้ำเขื่อนบางลาง
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำ
ปัตตานีประจำเดือน
 
 

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
 
ข่าวสมัครงานทั่วไป
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ยล
สถานการณ์จังหวัดยะลา
 
 

สิทธิประโยชน์กำลังพล
 
การให้บริการเกี่ยวกับเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรียญราช
การชายแดน
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ พ.ส.ร.
ของจังหวัดยะลา
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณตามหนังสือ ยล ๐๐๑๖.๕/๐๘๑๗
แบบฟอร์มเหรียญราชการชายแดน หลังประชุมวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ (ล่าสุด)
ราชกิจจาเหรียญราชการชาย
แดนล่าสุด (28 พ.ย. 2555)
คำสั่งกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดยะลา
 
 

สรุปรายงานการประชุม
 
 
ประชุมคณะรัฐมนตรี
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
ประชุม ศพส.จ.ยะลา
   
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 

สำรวจความพึงพอใจ
 
คุณพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัดยะลา หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
= ดูผลโหวต =
 
 

 
 
pocyalapro@gmail.com
 

 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 

 

 

 

 
     
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒๐ - ๗๐๐ ต่อ ๗๕๐๔๓ สป.มท. ๗๕๐๔๓