ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายเจษฏา จิตรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายนิมะ มะกาเจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
COVID-19
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | UPDATE : 11 ก.ย. 2563
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) | UPDATE : 13 ส.ค. 2563
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ (ดู 15 ครั้ง) ชาวพุทธแห่เข้าวัดทำบุญสารทเดือนสิบ เจ้าหน้าที่คัดกรองเข้ม.. (ดู 22 ครั้ง) พิธีในพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง" (ดู 31 ครั้ง) "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" @ เรือนจำอำเภอเบตง (ดู 19 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 4 ครั้ง | Update : 18 ก.ย. 2563
ดู 47 ครั้ง | Update : 17 ก.ย. 2563
ดู 122 ครั้ง | Update : 16 ก.ย. 2563
ดู 209 ครั้ง | Update : 14 ก.ย. 2563
ดู 179 ครั้ง | Update : 11 ก.ย. 2563
ดู 185 ครั้ง | Update : 11 ก.ย. 2563
ดู 86 ครั้ง | Update : 11 ก.ย. 2563
ดู 73 ครั้ง | Update : 11 ก.ย. 2563
ระบบสารสนเทศ
การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด งบทดลองราชการ eMENSCR จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ คู่มือประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Smart Job Center เศรษฐกิจการเกษตร